پرینت

تغییرات در اعضاء هیئت مدیره شرکت طب نوین

خیر .

   

انتصاب جناب آقای دکتر ظهوری به سمت نائب رئیس هیئت مدیره

انتصاب آقای دکتر ظهوری به سمت نائب رئیس محترم هئیت مدیره شرکت تجهیزگران طب نوین از آذر ماه سال 96.